top of page

ABOUT 

RAK GROUP

รัคกรุ๊ป มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษางานโครงสร้างและงานเสาเข็มมากกว่า 10 ปี มีวิศวกรตรวจสอบ,ออกแบบและรวมถึงเซ็นต์รับรองรายการคำนวณเพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ตลอดจนการเลือกใช้คอนกรีตและเหล็กเสริมที่มีคุณภาพได้มาตราฐานตามหลักสากล 

ทีมงานมีทักษะทางด้านการออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล (ACI, ASCE, USACE EM, DIN) และโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเช่น autocad, revit structure, Sap2000 และ Etabs

วิศวกรโยธา, สภาวิศวกร,

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา PE10715 สย.10715

 

bottom of page